เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี(คทช.จ.) ครั้งที่ 1/2565

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี(คทช.จ.) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายทวีชัย โชคสมุทร ผจภ.7(นค.) ได้มอบหมายให้ น.ส.กัลยา พรหมมา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี(คทช.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ  ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่2/2564
1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การตรวจสอบแนวเขต การถือครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน   2 แปลง
-พื้นที่ป่าหมากหญ้า
-พื้นที่ป่าบะยาว
2.ขั้นตอนเสนอเพื่อพิจารณาให้ ผวจ.อด. ลงนาม อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.สภาองค์กรชุมชนโคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  ขอให้จังหวัดดำเนินการนำพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติโพธิ์ศรีสำราญ ป่าถาวร ตลอดจนที่ดินของรัฐทุกประเภท เพื่ออนุญาตให้ราษฎรเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.ศูนย์ป่าไม้อุดรธานีมีหนังสือ ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสนับสนุนแผนงานงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ  รวมถึงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค จำนวน3ป่า
-ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบุและป่าหนองหาน
-ป่าสงวนแห่งชาติป่าโพธิ์ศรีสำราญ
-ป่าไม้ถาวรของชาติป่าโครงการรถไฟเขมรดาวจากรายละเอียดข้างต้น มติที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ