อำนาจหน้าที่และเขตรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ดังต่อไปนี้

         – ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด

         – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

         – การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  การรับรองชี้ระวังแนวเขตที่ดิน

         – ตรวจตราความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ

         – การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การเปลี่ยนแปลงรายการเรือ

         – การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ

         – อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

เขตรับผิดชอบ ทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้

         1.หนองคาย

         2.อุดรธานี

         3.หนองบัวลำภู

         4.เลย

         5.บีงกาฬ

วันที่:03 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:

Post View : 114

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin