เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

     ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายทวีชัย โชคสมุทร ผจภ.7(นค.) ได้มอบหมายให้นายจิรัฎฐ์ ธูปหอม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง.ผวจ.เลย เป็นประธาน นั้น มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ มติที่ประชุม-ผวจ.เลย มอบหมายให้ รอง ผจว.เลยเป็นประธานที่ประชุม
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕
มติที่ประชุม- รับรองการประชุม
๓. เรื่องสืบเนื่อง
– ไม่มี
๔. เรื่องเพื่อทราบ คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย มติที่ประชุม- ผจภ.7(นค.) เป็น อนุกรรมการ อันดับที่ ๑๔
๕. เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี มติที่ประชุม- มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด ๗ อำเภอ ๘๗ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๓๔,๑๔๙,๘๐๐ บาท
๕.๒ แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน(เงินเหลือจ่าย) มติที่ประชุม- มี ๕๙ รายการ
๕.๓ แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๗ มติที่ประชุม- มี ๕ โครงการ
๕.๔ เทศบาลปากปวนขอเพิ่มรายการของบประมาณซ่อมแซมฝากห้วยปวน ๑ รายการ มติที่ประชุม- ให้ทางเทศบาลกลับไปทำแผนและสำรวจพื้นที่มาใหม่
๖. เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม-
๑.ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำ
๒. ระบบ Thai water plan สามารถลงระบบ ได้ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕ และแนบเอกสาร ๓๐ พ.ย. ๖๕

 

วันที่:15 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: adminnongkhai