เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

     ในวันที่ 22 กันยายน 2656 นายทวีชัย โชคสมุทร ผจภ.7(นค.) ตามมอบหมายท่าน ผจภ.7 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพข้อจำกัดและความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้การดำเนินการศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่:22 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 7

ข้อมูลโดย: adminnongkhai